Malingen skaller av, det ligger et støvlag over tak og vegger, det er umulig å få det rent her, men jeg må være her. Det er det beste rommet å jobbe i.

Sagt av en koreograf, 2004

Å administrere Scenehuset som produksjonslokale og alternativ scene er en av de viktigste tjenestene Danseinformasjonen (tidligere Senter for Danskunst) kan tilby det profesjonelle dansemiljøet.

 

Image
Foto: Ole Walter Jacobsen


Scenehuset ble etablert som et aksjeselskap i 1990. Selskapet bestod av fire frie grupper som inngikk kontrakt med daværende eier, Kirkens Bymisjon, om leie av lokalene, som ble døpt Scenehuset.

 

Scenehuset AS bestod av Boreas Teater, Dansdesign, RLJ-Teatret (Roy Lie Jonassen) og Scirocco (Un-Magritt Nordseth og Ina C. Johannessen). Bakgrunnen for samarbeidet var frustrasjon over manglende egnede lokaler. Scenehuset skulle avhjelpe behovet for prøve- og spillelokale for de fire gruppene i selskapet og bidra til å synliggjøre og markedsføre forestillingene. I de fem første årene på 90-tallet muliggjorde lokalets beskaffenhet (areal og lav leie) prøve- og spilleperiode i samme rom, og virksomheten ble drevet som en kombinasjon av produksjon og forestillinger. Mangelen på lys- og lydteknikk og fasiliteter for publikum medførte likevel en dreining av driften mot produksjon alene utover på 1990-tallet.

 

Image
Foto: Ole Walter Jacobsen

De første to årene (90 - 92) hadde selskapet daglig leder i 1/2 stilling som søkte alle relevante instanser om støtte til driften uten å lykkes. Selskapet ble oppløst fra -93, men leiekontrakten på Scenehuset ble opprettholdt av Scirocco, som klarte å beholde lokalene frem til 1995 da leieutgiftene steg og gjorde det umulig for kompaniet å bære det økonomiske ansvaret.

 

Etter massivt trykk fra dansemiljøet overtok Senter for Dansekunst, SfD, leiekontrakten. Som eneste aktør på statsbudsjettet innen dans, ved siden av Nasjonalballetten og Carte Blanche, kunne senteret inngå et langsiktig leieforhold og administrere fremleie til produserende kompanier.
Til tross for hyppig bruk, var driften av Scenehuset en økonomisk belastning for SfD de fem første årene. Det var betydelig differanse mellom leieinntektene fra danseprodusentene og den pris SfD betalte gårdeier, Risikoen og underskuddet tilfalt SfD.

 

Image
Foto: Ole Walter Jacobsen

Høsten 2000 ble det varslet en kraftig øking av husleien i forbindelse med forhandlinger om ny leiekontrakt fra 2001, som innebar at SfD ikke lenger maktet å opprettholde driften av Scenehuset. Etter lobbyering overfor Kulturdepartementet og Stortinget samme høst, bevilget Kulturdepartementet en ekstra bevilgning til Scenehuset på kr. 370.000 fra og med 2001. Fra 2002 ble bevilgningen forvaltet av Norsk kulturråd (NKR) post 74.
Etter evaluering av NKRs pos 74 ble driftsmidlene til Scenehuset i 2006 flyttet inn i Statsbudsjettets Kap. 324, Post 75 Dans.

For utleie, kontakt Sindre Jacobsen sindre@danseinfo.no

Image