Path Created with Sketch.

Program 2009

I 2009 ble det arrangert 3 danseriske samtaler.

Kulturpolitiske føringer – Ensrettende eller berikende?

Dansens Hus
Søndag 26. april kl 1700 – 1900

Samtalen vil sette fokus på norsk kulturpolitikk som premissleverandør for hva som støttes og vises av norsk dansekunst.
Fra Kulturrådets side forventes det at scenekunsten som skapes utenfor institusjonene skal være forandrende og utviklende. Andre kulturpolitiske satsninger er barn og unge og kulturelt mangfold.

Fører kriterier og satsningsområder til en ensretting og forflatning av format, estetikk og tematikk eller virker det stimulerende og inspirerende for et bredere og mer mangfoldig spekter innen dansekunsten?

Møteleder er Sidsel Pape. Samtalepartnere er Karen Foss, Camilla Eeg, Anne Ekenes og Anne Grete Eriksen.



Kunnskapsløftet i møte med høyskolepensum

Dansens Hus
Torsdag 4. juni kl 1700 – 1915

Dans i Skolen, Danseinformasjonen og Dansens Hus inviterer til en Danserisk samtale  mellom ansatte ved videregående opplæring musikk/dans/drama (MDD) og de ulike høyskoleutdanningene i dans, i tillegg til andre danseutdanninger.

Bakgrunnen for møtet er å tenke veien fra videregående MDD til høyskoleutdanningene som et helhetlig løp, hvor det er større samsvar mellom det som vektlegges av innhold i videregående skole og det som kreves av kunnskap på høyskolene. Får å få dette til behøves en tettere dialog mellom de ansatte på de ulike utdanningsinstitusjonene og kjennskap til hverandres fagplaner. De ansatte er inne i sitt 3. skoleår med læreplanen Kunnskapsløftet og ønsker som en av de største leverandører av søkere til høyere utdanning innen dans, å se på muligheter og begrensninger i Kunnskapsløftets møte med høyskolenes pensum.

Ordstyrer: Heidi Haraldsen (Praktisk pedagogisk utdanning, KHiO)
Paneldeltakere: Anna Hegdahl (Inderøya VGS), Karina Thonander (Fagerborg VGS),
Ingunn Rimestad (KHiO), m.fl.


Barn i profesjonell kunst

Dansens Hus
Fredag 23. oktober kl 1700-1900

Er barn i profesjonell kunst en selvmotsigelse? I flere kunstprosjekter den seinere tida er barn aktivt medvirkende. Hvordan ser vi på barn i ulike kunstprosjekter? Er det mulig å likestille barnas bidrag med de profesjonelle kunstnernes? Hvordan forstår vi profesjonalitet i en sånn sammenheng? Hvor går grenselinja mellom pedagogikk og kunst? Eller er dette et kunstig skille? Bli med på debatten i Danserisk Samtale under CODA festivalen.

I panelet sitter:
Caroline Wahlström Nesse, Rom for Dans
Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater
Fredrik Hannestad, Verk produksjoner
Elisabeth Leinslie, teaterviter og kritiker

Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet i Norsk kulturråd er ordstyrer.

Arrangører: Danseinformasjonen, Dansens Hus, Norsk kulturråd og CODA