Path Created with Sketch.

Danseinformasjonen støtter det iranske folkets rett til å demonstrere

Danseinformasjonen støtter det iranske folks kamp for frihet, grunnleggende menneskerettigheter og ytringsfrihet. Og ikke minst støtter vi våre iranske kollegaer og venner i kulturfeltet her hjemme, som på forskjellige måter er direkte berørt.

(In English below) Siden midten av september har det foregått store protester og demonstrasjoner i Iran. Bakgrunnen for demonstrasjonene er den 22-årige kurdiske Mahsa (Jina) Aminis død i politiets varetekt. Mahsa Amini ble arrestert av det såkalte «moralpolitiet», politistyrken som har ansvar for å blant annet håndheve Irans strenge kleskoder. Amini skal ha blitt arrestert for ikke å ha dekket til håret godt nok. 

I etterkant av Aminis død har folket i Iran reist seg, og med livet som innsats gjennomføres det daglig demonstrasjoner over hele landet. Dette er en historisk revolusjon drevet av kvinnene i Iran, og den er støttet av mange menn. Det er kanskje en av verdens viktigst kvinnekamper, og den foregår akkurat nå. 

På grunn av det strenge iranske regimet, og fordi regimet har stengt internett, er det krevende å nå ut til resten av verden for å synliggjøre grusomhetene som skjer. Dødstallene stiger, og det iranske folket trenger hjelp til å rette og forsterke fokus mot det som skjer i landet deres. Flere millioner iranere bor utenfor Iran og det er i viktig at de ikke står alene om å sette protestene på den politiske dagsorden i resten av verden.

Irans jenter og kvinner kaster og brenner hijaber og klipper av seg håret i protest. En protest som kan koste dem livet. Det er en ny generasjon som nå reiser seg mot regimet og gjør det de kan for å presse frem endringer i et totalitært samfunn. Danseinformasjonen anerkjenner motet til disse modige kvinnene.

For å finne ut mer av det som skjer uten om dagspressen anbefaler vi:
– å følge den iranske eksiljournalisten Masih Alinejad på sosiale medier
– følge hashtagene #mahsaamini og #women_life_freedom og #zan_zendegi_azadi 
– BBC sin side om Iran bbc.com/news/topics/cjnwl8q4ggwt
– Intervju med den svensk-iranske skuespilleren, dramatikeren og regissøren Shima Niavarani som i svenske Nyhetsmorgon forteller om situasjonen i et historisk perspektiv. youtube.com/watch?v=GzAbyYX9eow

Dance Info Norway support the Iranian people’s right to demonstrate

Dance Info Norway support the Iranian people’s struggle for freedom, basic human rights and freedom of expression. And not least, we support our Iranian colleagues and friends in the cultural field here in Norway, who are directly affected in various ways.

Since mid-September, there have been large protests and demonstrations in Iran. The background for the demonstrations is the death of 22-year-old Kurdish Mahsa (Jina) Amini in police custody. Mahsa Amini was arrested by the so-called «morality police», the police force responsible for, among other things, enforcing Iran’s strict dress code. Amini is said to have been arrested for not covering her hair well enough.

In the aftermath of Amini’s death, the people of Iran have risen up, and with their lives at stake they demonstration daily across the country. This is a historic revolution driven by the women of Iran and it is supported by a lot of men. It is perhaps one of the world’s most important women’s fights, and it is taking place right now.

Because of the strict Iranian regime, and because the regime has closed the internet, it is difficult to reach out to the rest of the world to make visible the atrocities that are happening. The death toll is rising, and the Iranian people need help to direct and strengthen their focus on what is happening in their country. Several million Iranians live outside Iran and it is important that they are not alone in putting the protests on the political agenda in the rest of the world.

Iran’s girls and women are throwing and burning hijabs and cutting off their hair in protest. A protest that could cost them their lives. There is a new generation that is now rising up against the regime and doing what they can to push for changes in a totalitarian society. Dance Info Norway recognizes the courage of these brave women.

Further reading:
– follow Iranian exile journalist Masih Alinejad on social media
– follow hashtagd #mahsaamini  and #women_life_freedom and #zan_zendegi_azadi 
– BBC weppage on Iran bbc.com/news/topics/cjnwl8q4ggwt