Path Created with Sketch.

Debatt om ny tilskuddsordning

Lubna Jaffrey
Lubna Jaffrey. Skjermbilde fra Kultur- og likestillingsdepartementets fremlegg av Statsbudsjettet for 2024.
Danseinformasjonen har i år, som alle år, søkt om å delta i familie- og kulturkomiteens åpne budsjetthøringer om statsbudsjettforslaget for 2024. For første gang fikk vi i år avslag fra komiteen om høring, noe vi selvsagt opplever som problematisk. Dette fordi det er så få institusjoner som snakker dansekunstens sak.

Vi har selvsagt sendt inn skriftlig innspill. Det kan leses her.

Det pågår en diskusjon i scenekunstfeltet akkurat nå, som handler om den nye ordningen for etablerte scenekunstkompanier og kunstnere skal ligge i Kulturfondet, slik regjeringen har foreslått, eller flyttes ut av fondet, slik Danse- og teatersentrum (DTS) mener: Flytt ordningen ut av fondet!. Se også DTSs Redegjørelse for vårt arbeid med den nye støtteordningen publisert 25.10.23. Dette ble også diskutert i Stortingshøringen 20. oktober, hvor flere aktører omtalte den nye ordningen.

I den forbindelse viser DTS til et brev fra 2020, hvor Skuespillerforbundet, Creo, Norske Dansekunstnere, DTS og Danseinformasjon gikk sammen for å synliggjøre de mangelfulle støtteordningene i det frie feltet. Det stemmer at vi den gang skisserte en at en mulig løsning på utfordringen kunne være en ordning utenfor fondet. 

Det har imidlertid skjedd mye siden 2020, og det er helt klart at slik som tingene har utviklet seg, er det pr. i dag vanskelig å se for seg en slik ordning utenfor fondet. 

Danseinformasjonen har også hele tiden understreket at en ny ordning ikke skal være koblet til de tidligere basis-kompaniene (altså scenekunstkompaniene som fikk støtte gjennom basisfinansieringsordningen), men denne linjen har ikke blitt fulgt av andre organisasjoner i feltet, noe som har gjort et samarbeid om dette vanskelig.

Det er derfor viktig for oss å presisere at Danseinformasjonen støtter regjeringens forslag om å legge ordningen til Kulturfondet. Samtidig mener vi at selve innretningen på ordningen er kulturpolitikk, og bør utformes av folkevalgte kulturpolitikere. Vi mener også at det bør gjøres en helhetlig gjennomgang og evaluering av støtteordningene, slik at støtteordningene fungerer godt sammen og til det beste for kunstfeltet. Dette arbeidet hverken kan eller bør lesses over på fagutvalgene, som har mer enn nok jobb med å vurdere søknader. 

Danseinformasjonen er også kjent med at nærmere 250 scenekunstnere og produsenter har skrevet et opprop hvor de påpeker at plasseringen i fondet er riktig og viktig for å ivareta armlengdes avstand prinsippet, kunstnerisk mangfold og frihet. Vi støtter dette oppropet. 

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har også i engasjert seg i saken i dag (20. oktober), og deres tanker kan leses her: NTO støtter scenekunstnere: Behold ordningen i fondet!

Redegjøresle fra Danse- og teatersentrum (DTS) publisert 25.10.2023: Redegjørelse for vårt arbeid med den nye støtteordningen

Forbundet CREO har også uttalt seg, og deres standpunkt kan leses her: Tilskuddsordningen må følge avgjørende kulturpolitiske prinsipper.

Norske Dansekunstnere: Norske Dansekunstneres første tanker om statsbudsjettet 2024

Scenekunst.no har også skrevet om denne saken: Kulturbudsjett i dyrtid