Path Created with Sketch.

Trakassering av dansekunstnere – hva kan institusjoner og organisasjoner bidra med?

Trakassering av dansekunstnere
Norske scenekunstnere mener, i større grad enn øvrige kunstnere, at ytringsfriheten har blitt svekket de siste fem årene og de oppgir også å ha opplevd trusler og hatefulle meldinger i forbindelse med kunstneriske ytringer. Dette kommer tydelig frem i Fritt Ords rapport "Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020" som ble lansert 11. mars i år. Hva kan så vi som institusjoner og organisasjoner i dansefeltet gjøre for å beskytte og hjelpe utsatte kunstnere? Vi har spurt programmerende scener, medlems- og interesseorganisasjoner, fagforbund og regionale kompetansesentre for dans om hva de kan bidra med og hvem dansekunstnerne kan kontakte hvis de blir utsatt for hets og trakassering.

Institusjonene og organisasjonene vi har kontaktet er ulikt organisert, har forskjellige roller og funksjoner og har dermed ikke samme utgangspunkt eller ressurser. For de fleste er dette et pågående arbeid og tiltakene vil variere fra sak til sak. Det er viktig å presisere at dette ikke er en konkurranse i hvem som har de beste tiltakene, men ønsket er å synliggjøre de ressursene som finnes i dansekunstfeltet i dag.

Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet
Den 8. april 2021 inviterte Kulturrådet til et bredt innspillsmøte og seminar om hetsen mot scenekunstnerne: Hvem tar ansvaret? Seminar og innspillsmøte om hets og trakassering i kunstfeltet. Dette er en god anledning til å følge opp og gå enda dypere inn i tematikken, og vi håper så mange som mulig deltar.

Her vil man blant annet se nærmere på hvordan scenekunstfeltet kan stå sterkere i kampen mot hetsen, hvilken rolle organisasjonene og institusjonene kan ta, og hvordan Kulturrådet best kan bidra. Seminaret er digitalt, gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Dette er spørsmålene vi har stilt programmerende scener, medlems- og interesseorganisasjoner, fagforbund og regionale kompetansesentre for dans:

  1. Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?
  2. Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).
  3. Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Vi ser det som naturlig at den som spør, bør svare først:

DI logo

Danseinformasjonen er det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Kontordøren vår er alltid åpen for dansekunstnere som har behov for en sparringspartner. Noen ganger kan det være til hjelp å snakke sammen for å sortere tankene og for å vurdere hva man ønsker å gjøre videre. Vi vet likevel at terskelen for å ta kontakt kan være høy, og vi ønsker også å kunne drive «oppsøkende arbeid», det vil si at vi i enkelte tilfeller tar kontakt med kunstnerne, dersom vi ser at de blir trakassert eller «står i stormen». Dette gjør vi i noen grad i dag, men vi ser at vi absolutt kan bli bedre.

Vi har mye erfaring med tekst og kommunikasjon og kan bistå f.eks. med formulering av pressemeldinger eller kronikker. Dersom medieinteressen er stor, men kunstneren ikke selv ønsker å «stå i stormen» kan man også henvise mediene til Danseinformasjonen. Vi kan selvsagt ikke uttale oss på vegne av enkeltkunstnere, uten at det er ønsket og avtalt fra kunstnernes side.

Danseinformasjonen kjenner feltet godt, og det er naturlig å henvise videre til gode ressurser, dersom man f.eks. trenger juridisk hjelp. Her er fagforeningene Norske Dansekunstnere og Creo viktige, samt foreningen Balansekunst. Danseinformasjonen er medlem av Balansekunst og støtter opp om markeringen Fri Kunst.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Alle som jobber på Danseinformasjonen kan kontaktes, og hvis du sender en generell henvendelse til post@danseinfo.no, blir denne også besvart. Vi nås også på telefon, enten på kontortelefon eller mobiltelefoner. Kontaktinformasjon finner du her.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Alle dansekunstnere kan kontakte oss.

Les mer om Danseinformasjonen.

PROGRAMMERENDE SCENER

BIT logo

BIT Teatergarasjen er et helårsdrevet teater, lokalisert i Bergen, som blant annet arrangerer scenekunstbiennalene Meteor og Oktoberdans.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

BIT Teatergarasjen er medlem i Balansekunst – en forening med mer enn 60 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv, og i hovedtrekk videreformidler vi til Balansekunst sin rådgivningstelefon hvis noen skulle bli utsatt for hets eller trakassering. Sammen med medlemmene i Balansekunst jobber vi for endring gjennom konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, målrettet rekruttering, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Etter #metoo-kampanjene høsten 2017 opprettet Balansekunst Rådgivningstelefonen – et gratis lavterskeltilbud. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe deg med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym. Du kan nå Rådgivningstelefonen på 940 87 929 på virkedager mellom kl. 9 og 16, og nummeret er 940 87 929.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Om du skulle oppleve trakassering eller seksuell trakassering på BIT Teatergarasjen sine arenaer, enten du er gjestende kunstner, kontoransatt, publikum, billettør, debattant, foredragsholder, produsent, tekniker eller annet, kan du også henvende deg til vårt verneombud som er Håvard Pedersen. Nå han på havard@bit-teatergarasjen.no / Telefon: 55232235 | Mobil: 99228776.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Nåværende og framtidig programmerte dansekunstnere henvende seg til oss. Mer informasjon finner du deres nettsider

Les mer om BIT Teatergarasjen.


BBT logo

Black Box teater er et av programmeringsteatrene i Norge som produserer og presenterer internasjonal og norsk samtids-scenekunst.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Black Box teater vil være tilgjengelig for kunstnere som opplever hets og trakassering, og vil i dialog med kunstnere, finne måter å håndtere hvert enkelt tilfelle.
I situasjoner hvor trakasseringen skjer/kommer fra folk utenfor scenekunstfeltet (som trolling og mobbing på anonyme plattformer på sosiale medier, eller på ytre høyreorienterte nettsteder): I spørsmål om trakassering finnes det ikke noe entydig svar – hver enkelt situasjon er enestående. Derfor er det viktig at vi på teatret kommer kunstnerne i møte og finner løsninger på hvert enkelt tilfelle sammen med dem. Vi ønsker at kunstnerne skal være trygge på at vi støtter dem gjennom vanskelige situasjoner. I løpet av de siste årene har vi vært gjennom flere situasjoner hvor kunstnere som har vært programmert hos oss, eller på andre scener, har opplevd trusler og trakassering. Disse episodene tar vi lærdom fra. For å bli enda bedre støttespillere for kunstnerne, er det viktig at vi holder dialogen om hvordan vi skal møte diskriminering og trakassering levende.

Vi vil gå i løpende dialog med kunstnere som opplever trakassering eller trusler. Vi kan lytte, være med på å vurdere risiko, og vise støtte til arbeidene deres. Sammen med kunstnerne vil vi diskutere situasjonen og mulige løsninger og handlinger. De siste årene har vi skrevet stadig flere artikler og innlegg på sosiale medier for å vise støtte til kunstnerne på en tydelig måte. Det er viktig for oss at kunstnerne har tillit til at vi vil stå sammen med dem gjennom utfordringer de måtte støte på.

Vi trenger bedre kollektive apparater, slik at feltet i sterkere grad kan stå samlet mot alle former for trakassering og trusler. Et inspirerende eksempel er medlemsorganisasjonen Die Vielen i Tyskland, som samler frilansere, kompanier og institusjoner i alle størrelser, slik at de kan agere kollektivt. En slik organisering kan forberede handlinger og uttalelser på vegne av medlemmene sine, slik at man som enkeltstående kunstner ikke står alene i krevende situasjoner som eksempelvis trakasseringstilfeller.

I forbindelse med seksuell trakassering, maktmisbruk og diskriminering i arbeidssammenheng (for eksempel under arbeid med en produksjon): Når en trakasseringssak varsles, gjør Black Box teater en intern etterforskning av hensyn til taushetsplikt, og med bistand fra advokat, ekstern rådgiver og Balansekunst når det er nødvendig. Alle hendelser blir tatt på alvor og undersøkes med løfte om konfidensialitet. Se blackbox.no for mer informasjon.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Om en kunstner opplever trakassering og ønsker bistand fra oss, har vi flere kontaktpersoner tilgjengelig, og kunstneren står fritt til å velge hvem av dem vedkommende vil kontakte – enten det er teatersjef, administrasjonsjef/HR-sjef, tillitsvalgt eller verneombud. Vi er også medlem av Balansekunst, og denne foreningen kan også kontaktes. Kontaktinformasjon til medarbeidere på Black Box teater finner du her.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regionstilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Vi vil vise støtte til alle kunstnere som opplever trakassering eller trusler. Ettersom vi jobber med det frie scenekunstfeltet, gir det mening at alle kunstnere i feltet kan kontakte oss. Dersom trakasseringen eller diskrimineringen har foregått i forbindelse med eller under arbeid med produksjoner vist ved Black Box teater, eller som er utformet under residensopphold hos oss, er det naturlig at vi er tilgjengelige støttespillere for de involverte kunstnerne.

Les mer om Black Box teater.


Bærum kulturhus logo


Gjennom den statsstøttede dansesatsing, Dans Sørøst-Norge, skal Bærum Kulturhus være en produsent og formidler av profesjonell dans- og scenekunst.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Den som har opplevd uønsket oppmerksomhet skal få en samtale med Bærum Kulturhus’ verneombud. Denne samtalen avklarer hva som har skjedd, og hva vedkommende ønsker og trenger videre, f.eks. holder en samtale med den som kom med uønsket atferd, eventuelt opp til anmeldelse hvor politiet må kobles inn.  

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

For å sikre vedkommendes mulighet til nøytral hjelp uten å måtte frykte for kunstneriske konsekvenser ved å møte noen fra kunstnerisk ansatte, er kontaktpersonen vår Administrasjonssjefen: Ann-Christin Roppen 67 50 36 75 / 97 54 10 37 / ann-christin.roppen@baerum.kommune.no. Denne stillingen er HMS-ansvarlig på huset og skal registrere eventuelle henvendelser. Administrasjonssjefen setter verneombud og vedkommende i kontakt for overnevnte samtale. Mer informasjon finner du her.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Dansekunstnere som er under kontrakt med oss, enten gjestespill eller co-produksjon, og hvor den uønskede hendelsen har forekommet under arbeid knyttet til huset vårt, skal kunne ta kontakt med oss.

Les mer om Bærum Kulturhus.


Dansens Hus logo

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans og programmerer blant annet babyforestillinger, internasjonale gjestespill og norske koreografer.

Den senere tid har vi i økende grad blitt bevisste mangelen på støttende strukturer rundt kunstnere når disse opplever hets eller trakassering. Her har ikke vi som institusjoner vært våkne nok. Men det er bevegelse. Det er nå startet flere samtaler rundt hvordan vi som institusjoner kan agere når f.eks. prinsipielle rettigheter er truet.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

For å kunne bidra i ulike enkeltsaker, må og vil Dansens Hus som institusjon bygge en verktøykasse. Verktøy til forebygging og verktøy til handling i konkrete saker. Hvilke verktøy det vil være hensiktsmessig å bidra med i hver enkelt sak, vil variere med saken. Vi kan for eksempel være en første samtalepartner, gi råd om hvor de bør gå videre, bidra til å løfte en tematikk i ulike fora (presse, politisk, blant andre institusjoner) med mer. Dersom kunstnere opplever trakassering på Dansens Hus eller på turné med Dansenett Norge, vil alle slike varsler og saker selvsagt bli behandlet og fulgt opp i tråd med våre retningslinjer for dette.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo) og hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Alle dansekunstnere som opplever hets eller trakassering, skal i utgangspunktet kunne ta kontakt med oss på Dansens Hus. Dersom dansekunstnere blir utsatt for dette under en arbeidsperiode på huset skal man varsle plan- og produksjonsleder (Kristin Skiftun) alternativt kunstnerisk leder (Samme Raeymaekers) eller administrativ leder (Sunniva Steine). Eksterne kunstnere kan kontakte en av de de to sistnevnte direkte. Kontaktinformasjon finner du her.

Les mer om Dansens Hus.


Nasjonalballetten logo

Ballettsjef Ingrid Lorentzen svarer:

Vi har etablerte varslingsrutiner som gjelder for alle som jobber i Den Norske Opera & Ballett – både gjester, vikarer, de på engasjementer og faste ansatte. Alle varsler blir fulgt opp internt iht rutinen. For våre dansere eller dansekunstnere som har oppdrag hos oss, er det nærmeste leder eller ansvarlig for produksjonen som vil være første ledd. Men jeg vil som ballettsjef regne med å selv gå inn i enhver situasjon der en kunstner er hetset eller trakassert. I tillegg til konkrete varsler, vil jeg og andre ledere følge opp også andre meldinger om trakassering/hets i organisasjonen. Om det er dansekunstnere som ikke er tilknyttet oss som opplever dette og det ikke skjer hos oss, vil vi naturligvis hjelpe med å veilede og vise videre.Riksscenen logo

Riksscenen er i prosess med å få Balansemerket, og har programfestet i vår handlingsplan å sette i gang et systematisk antidiskrimineringsarbeid, gjennomgå varslingsrutiner og andre tiltak for å sikre at Riksscenen er en trygg og inkluderende arena for både interne og besøkende.

Les mer om Riksscenen


MEDLEMS- OG INTERESSEORGANISASJONER OG FAGFORBUND

Balansekunst logo

Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Balansekunsts Rådgivningstelefon er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd, vært vitne til eller har spørsmål om diskriminering, trakassering eller maktmisbruk i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos oss. Telefonen besvares av advokater med lang erfaring fra varslersaker i kulturlivet. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er fullt mulig å være anonym. Balansekunst tilbyr også kursing, veiledning og verktøy for å bistå kulturvirksomheter i deres arbeid med å forebygge seksuell trakassering og diskriminering.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Du kan nå Rådgivningstelefonen på 940 87 929 på virkedager mellom kl. 9 og 16. Dersom du legger igjen en beskjed på telefonsvareren vil du få svar innen 1 virkedag. Rådgivningstelefonen er et samarbeid mellom Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er utøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega.

Les mer om Balansekunst.


Creo logo

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon og arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Innledningsvis bidrar Creo ofte med støtte og også med å «rydde» i saken. Medlemmet opplever naturlig nok ofte situasjonen som svært krevende, og det er mange følelser. Det kan også være vanskelig å vite hvordan man kan ta tak i slike saker, og spørsmål vi bidra til å «rydde» i kan eksempelvis være; er det en ansvarlig arbeidsgiver, finnes det varslingsstrukturer, bør noe politianmeldes etc. I saker der hendelsen skjer på en arbeidsplass der vi har tillitsvalgte vil vi koordinere med disse der det er riktig og naturlig. Mange virksomheter har jo også interne varslingsrutiner som skal følges. Hvis saken har juridiske sider, vil vår juridiske avdeling følge opp.

Creo tilbyr også privatrettslig advokatforsikring der en del av forsikringen innebærer at man kan få bistand ved krenkende nettpublisering (fjerning av innhold mm.).
https://creokultur.no/medlemsfordeler/advokatforsikring/
https://help.no/vare-forsikringer/webhelp/

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Ettersom dette kan være vonde og emosjonelle saker ønsker Creo at medlemmene skal kunne kontakte den i organisasjonen som man føler det er mest naturlig å snakke med. I enkelte saker kan eksempelvis et medlem føle behov for å snakke med en kvinne, og da forsøker vi å tilrettelegge for dette. Det er forbundsleder Hans Ole Rian og nestleder Christine Thomassen som i hovedsak har det politiske ansvaret for dette i Creo. Enkelte medlemmer kontakter ledelsen direkte, eller kontakter juridisk avdeling. Ledelsen og juridisk koordinerer som regel i slike saker ettersom de ofte har flere sider. Dersom hendelsen skjer innen tariffområdene våre kan saksbehandlerne på de ulike områdene også kontaktes. I de tilfeller de allerede har en relasjon til ansatte eller tillitsvalgte ser vi ofte at det er den personen som først blir kontaktet.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Creos medlemmer kan kontakte oss.
Les mer om Creo.


DTS logo

Danse- og teatersentrum (DTS) har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Vi oppfatter at fagforbundene eller en særskilt utnevnt instans i fremtiden kan være riktig adresse her i og med at det handler om enkeltkunstneres situasjon og vilkår. Vi stiller oss selvsagt til disposisjon for å kunne bistå med rådgivning og støtte, både for aktører innenfor dansekunsten, men også innen annen fri scenekunst. Vi tenker samtidig at bransjen trenger å utarbeide spissete verktøy. Det har tidligere kommet opp et forslag om at det burde komme på plass et ombud for å håndtere saker med hets og trakassering. Kanskje en slik funksjon kunne blitt lagt til en organisasjon som allerede jobber med liknende problematikk (Balansekunst e.l)? Det kunne vært interessant å se på en slik modell også.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

DTS har ikke noe apparat eller juridisk kompetanse å henvise til innen organisasjonen, så vi tenker at vi i fellesskap må kunne utvikle en form for felles «meldesystem» og «tjenestevei» som kan ta slike henvendelser videre, samtidig som at terskelen for å ta en telefon til dem man kjenner, uavhengig av organisasjon, må være så lav som mulig. Altså at man kan henvende seg til oss og så vil vi vite veien videre.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Alle profesjonelle aktører innen fri scenekunst kan ta kontakt med oss.
Les mer om Danse- og teatersentrum.NoDa logo

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Norske Dansekunstnere har nulltoleranse for alle former for trakassering, diskriminering og rasisme. Norske Dansekunstnere er et fagforbund, og vi bistår våre medlemmer i saker som er av betydning for dem. Det betyr at medlemmer som blir hetset og/eller trakassert, vil få bistand fra forbundet ved behov. Vårt bidrag for det enkelte medlem skjer i dialog med medlemmet, og helt avhengig av hver enkelt sak og medlemmets reelle behov. Vi vurderer hver enkelt sak på selvstendig grunnlag. Ved behov benytter vi juridisk bistand fra advokatfirmaet Graasvold og Stenvåg, som forbundet har en rammeavtale med.

Norske Dansekunstnere er også en interesseorganisasjon og jobber derfor utadrettet for å motvirke hets, trakassering, diskriminering og rasisme på et overordnet nivå. Dette gjør forbundet i dialog med andre aktører i feltet (bransjeorganisasjoner / interesseorganisasjoner / kunstnerorganisasjoner og mot politisk nivå). Norske Dansekunstnere er medlem av Balansekunst, nettopp fordi vi trenger organisasjoner i kunst- og kulturfeltet som jobber direkte med denne type oppgaver på daglig basis.
 
Vi har nå nettopp en sak gående i Kunstnernettverket hvor vi ber hvert kunstfelt dele en tilstandsrapport fra eget felt, så skal vi si noe om hvilke utfordringer og konsekvenser hets og trakassering faktisk får, også skal vi tenke kreativt om nye verktøy i møte med dette og hvem å ansvarliggjøre i relasjon til de ulike tiltakene vi ser som nødvendige. Her er altså et arbeid på trappene, og vi håper mye vil endre seg i tiden som kommer.
 

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Norske Dansekunstnere nås direkte på mail: kontakt@norskedansekunstnere.no Forbundsleder og nestleder kan kontaktes direkte på mail eller telefon – se nettside for kontaktinformasjon.
 
Alle institusjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen organisasjoner/institusjoner vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Alle dansekunstnere kan i utgangspunktet ta kontakt med forbundet, men om forbundet skal bruke utstrakt tid og ressurser på en sak må man være medlem.

Les mer om Norske Dansekunstnere.


Skuespiller- og danseralliansens formål er å sikre de tilsatte dansere og skuespillere rettigheter og inntekter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag, samt legge til rette for ekstern sysselsetting og arbeide for kompetanseoppbygging og kunnskap om scenekunstens vilkår.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) er en arbeidsgiver for kunstnere, og vi kan for de som er ansatt, bidra med samtale og støtte utfra de behov kunstneren har. Hva støtten kan være, vil vi vurdere fra sak til sak, og i dialog med kunstneren. Vi ønsker å forbedre oss i det å være tettere på kunstneren i slike situasjoner.

Av mer generell karakter for å støtte opp slik at kunstnere kan stå sterkere, har vi ulike kurs, seminarer og arrangementer. Eksempler i år er:
• Debattkurset «Bøllekurs for dansere» i samarbeid med Aksjonsgruppa for dansekunst og PRODA.
• Frilanstreffet under Heddadagene, der vi ser på kunstens egenverdi og samfunnsverdi med ønske om å styrke perspektiv- og argumentasjonsgrunnlaget om kunst.
• Workshops og seminarer med tema arbeidshelse, hersketeknikker m.m. i Haugesund i forbindelse med filmfestivalen i august.

SKUDA støtter opp om Fri Kunst-initiativet og er medlem i Balansekunst.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Kontaktperson er daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Skuespiller- og danseralliansen er som nevnt arbeidsgiver for kunstnere bosatt i hele landet, og det er kunstnerne som er ansatt i SKUDA vi kan bistå. Som arbeidsgiver har vi utarbeidet rutiner for varsling dersom man opplever kritikkverdige forhold innad i vår virksomhet. Som ansatt kan du varsle til verneombud, tillitsvalgt eller daglig leder.

Vi har nulltoleranse for seksuell- og annen trakassering, og omtale om dette er innarbeidet i kontrakter med kursholdere og ansatte. Hvis du som dansekunstner deltar på SKUDAs arrangementer og opplever noe kritikkverdig, kan du varsle til daglig leder.

Les mer om Skuespiller- og danseralliansen.

REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR DANS


Bergen Dansesenter logo

Bergen Dansesenter er en danse- og ballettskole og et regionalt kompetansesenter for dans, og skal være et senter for utvikling av profesjonell dans lokalt og regionalt, samt være et lokalt og regionalt senter for undervisning i dans for amatører.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Bergen Dansesenter kan først og fremst være en samtale- og støttepartner som kan bidra med å finne ut hva som vil være rett varslingsvei i en sak. Vi har formelle punkt i kontraktene til våre ansatte om varslingsrutiner, men når det gjelder dansefeltet er dette mer som et interessefelt vi jobber for, så vi har ikke noe formalisert forhold til hver enkelt. Det er jo et tillitsforhold mellom oss og feltet og vi håper absolutt at dansekunstnere velger å henvende seg til oss i en sak der man opplever hets/trakassering.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Daglig leder; Liv Basberg på hennes mail: liv@bergen-dansesenter.no

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Som regionalt kompetansesenter – og ikke en medlemsorganisasjon – er det naturlig å tenke at dansekunstnere fra regionen kan ta kontakt med oss.

Les mer om Bergen Dansesenter.


Dansekunst i Østfold logo

Dansekunst i Østfold skal jobbe for å synliggjøre, samle, styrke og utvikle det profesjonelle dansemiljøet i Østfold, og gjennom dette bedre rammebetingelsene for alle dansekunstnere i fylket.

Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Siden vi er en liten organisasjon, med kun en ansatt, ville vi kontaktet Norske Dansekunstnere eller Danseinformasjonen for råd og bistand i en sånn sak.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Katja Hepsø, daglig leder ved Dansekunst i Østfold: post@dansiostfold.no

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Alle medlemmer av Dansekunst i Østfold (DIØ) kan ta kontakt, og alle som har befatning med DiØs sin virksomhet. Les mer om Dansekunst i Østfold.Dans INN logo

DansINN er en organisasjon som samler, styrker og løfter dansekunsten i Innlandet.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Vi vil kunne møte vedkommende og lytte. Vi vil gjerne kunne bidra med veiledning om hvem og hvor vedkommende kan motta videre støtte.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Pr. dags dato har vi ingen daglig leder. Det vil være mulig å kontakte oss via e-post eller finne kontaktinfo og ringe en i styret. Vi er en åpen organisasjon som ønsker å kommunisere utad at det er mulig å ta kontakt med oss, og vi håper dansemiljøet føler de kan kontakte oss angående det meste.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Dansekunstnere i regionene, de som har tilknytning og medlemmer.
Les mer om DansINN.
DansiT logo

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge er et kompetansesenter for dansekunst med base i Trondheim som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

DansiTs dør er alltid åpen for alle dansekunstnere vi samarbeider med. Både lokale, nasjonale og internasjonale. Vi har vært og er i kontakt med kunstnere som har vært utsatt for hets og trakassering både nå og tidligere.

DansiT er opptatt av å samarbeide med og følge opp kunstnere i risiko, og synliggjøre tematikken gjennom blant annet å legge til rette for samtaler med dette som fokusområde. Men vi kan gjøre mer, og det skal vi gjøre. Vi vil takke våre modige og sterke dansekunstnere som nå sier tydelig i fra om dette.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Vi har rutiner for å ivareta kunstnere dersom de skulle oppleve eller overvære trakassering ifm besøk hos oss. Informasjon om hvem de kan kontakte, er nedtegnet i alle våre kontrakter. Kunstnere kan da kontakte leder for DansiT (Arnhild Staal Pettersen, arnhild@dansit.no / 41434578), eller produsenten som følger de opp.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Vår dør er åpen for alle dansekunstnere, også de vi enda ikke har samarbeidet med.
Les mer om DansiT.


Frikar logo

Fjelldansen er et regionalt kompetansesenter for dans i Valdres og Hallingdal, drifta av FRIKAR i samarbeid med Teater Innlandet og Ål Landsdelsscene for Dans. FRIKAR er et dansekompani stifta av Hallgrim Hansegård i 2006 som holder til i Valdres i Oppland fylke.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Vi kan bidra med konfidensielle samtaler og støtte offentlig om det skulle være aktuelt. Vi kan også tilby informasjon og/eller finne annen ekstern hjelp eller nødvendig informasjon til personen det gjelder.


Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo). 

Når det gjelder Fjelldansen regionale kompetansesenter for dans, så kan de kontakte prosjektleder. Dette vil det stå om i både kontrakt og informasjonsmapper som vi har både digitalt og fysisk på huset til alle våre besøkende som bruker residensen. For Frikar dansekompaniet vil det være administrativ leder som er kontaktperson. Dette vil vi tydeliggjøre i all kommunikasjon i forkant av prosjekter og kontrakter mm.

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Vi mener at vi er åpne for at alle dansekunstnere kan ta kontakt med oss om de ønsker, ikke bare de vi jobber direkte med, men at alle er velkomne til å ta kontakt for råd og støtte. Dette kan vi også tydeliggjøre i all vår intern og ekstern kommunikasjon.

Les mer om Fjelldansen regionale kompetansesenter for dans / FRIKAR dansekompaniNora logo

NORA vil synliggjøre dansefeltet i hele Vestfold og Telemark fylkeskommune, og bidra til en sterk nasjonal infrastruktur for dansekunsten.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

I en situasjon hvor man er utsatt for hvilken som helst form for sjikane, eller hets på grunn av kjønn, etnisitet, religion etc. så ønsker vi for det først å være nære medmennesker, verne om og beskytte. Dernest vil vi som organisasjon støtte personens sak, enten personlig eller på generelt grunnlag. Dette kan være å bistå på de ulike arenaer som dette måtte gjelde. Å arbeide for mangfold, likeverd og raushet er våre viktigste verdier, og vi ønsker å synliggjøre dette i alt vårt virke.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Ta gjerne kontakt med Tine Fossmo, tine@noradans.no / 93878707

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

Vi har et stort nasjonalt nettverk, og mange dansekunstnere fra hele landet på et eller annet tidspunkt har spilt forestilling, vært i residens eller holdt workshop hos oss. Noen ganger så får man ekstra god kontakt, selv om man bare har vært noen timer eller noen dager sammen. Vi tenker at alle som kjenner at det er naturlig, kan ta kontakt. Hvis og når det måtte være behov for det.

Les mer om NORA – nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark.


RED logo

R.E.D. (Residency Eina Danz) er en internasjonal, nasjonal og regional arena for kunst og kultur og et regionalt kompetansesenter for dans, etablert i 2013 på Eina.


Hvis en dansekunstner blir hetset og/eller trakassert, hva kan dere bidra med?

Vi vil engasjere oss og høre på hva som har skjedd. Ved behov vil vi ta opp saken i eget styremøte og da vurdere evnt tiltak videre. Vi kan også hjelpe til med å videreformidle kontakt til andre ressurspersoner, evt skrive/underskrive støttebrev.

Hvem hos dere kan man kontakte for å få bistand? (kontaktperson, med evt kontaktinfo).

Daglig leder, Ella Fiskum, mail: red.residency.danz@gmail.com

Alle institusjoner/organisasjoner jobber forskjellig og kan bistå med ulike ting. For noen vil det være aktuelt å hjelpe de som er medlemmer, tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet. Hvilke dansekunstnere kan ta kontakt med dere?

De som er tidligere eller nåværende programmerte kunstnere, eller de som har regions-tilhørighet.

Les mer om R.E.D. (Residency Eina Danz).