Path Created with Sketch.

keðja Writing Movement 2012-2014

Et underprosjekt av keðja 2012-2015.

Bakgrunn for prosjektet
Både i de nordiske og de baltiske landene har samtidsdans en utfordring når det gjelder artikulering av hvilke ideer, estetikk, verdier, metoder og prosesser som ligger bak en danseforestilling eller visninger. Mangelen på en kontinuerlig, kritisk diskusjon om dans i dens mangfoldige kulturelle, sosiale og estetiske kontekst hindrer kunstnerisk utvikling så vel som feltets synlighet, status og kommunikasjon med publikum.

Samtidig blir den tradisjonelle rollen som dansekritiker utfordret av en skiftende mediesituasjon. Danseskriving blir i økende grad en idealistisk praksis ettersom honorarene er minimale og publiseringsmulighetene knappe, noe som gjør det vanskelig å opprettholde og utvikle den generelle diskursen samt kvaliteten i produserte tekster. ke∂ja Writing Movement er et prosjekt som tar sikte på å stimulere til tekster og diskurs omkring dans ved å etablere aktiviteter på mange nivåer; ved å bygge et nettverk av fagpersoner som driver med dansediskurs gjennom de baltiske og nordiske land, for gjennom dette nettverket å arrangere kompetansehevende seminarer og workshops og til slutt også utvikle, oversette og utveksle og publisere tekster om dans. Writing Movement er et av underprosjektene i det nordisk-baltiske ke∂ja 2012-2015-prosjektet, som ellers består av Wilderness; et kunstnerisk residensprogram, ke∂ja mentoring program, tenketanker for turné og bærekraft og tre encounters / konferanser i henholdsvis Tallinn, Klaipeda og Mariehamn.

Organisasjon
Den samlede koordineringen av laboratorieaktivitetene, publiseringen og nettverket koordineres av Danseinformasjonen. De syv samarbeidspartnerne i prosjektet er:

 • New Baltic Dance (online journal på www.dance.lt) i Litauen / Ingrida Gerbutaviciute
 • Dansbyrån i Sverige / Myriam Mazzoni, Moa Matilda Sahlin
 • Liikekieli (online journal) i Finland, Veera Lamberg
 • Dance LV Journal (online journal) i Latvia / Inta Balode
 • Estonian Dance Artists Union, i Estonia, Keiu Virro / Maike Maiste
 • Iceland Art Academy in Iceland /  Sesselja G. Magnusdottir
 • Dansehallerne i Danmark / Kamma Siegumfeldt

Aktiviteter fra august 2012 – januar 2014:

Lokale laboratorier.
Hvert land /samarbeidspartner vil arrangere lokale Labs som vil utforske forskjellige måter å se på og å skrive om dans, og i tillegg produsere ny skriving. Arrangementene vil være åpne og relevante for fagfolk som kritikere, dansere, koreografer, kuratorer, forskere, lærere / pedagoger, kunstledere, produsenter og andre som jobber med formidling og kommunikasjon av dans og scenekunst så vel som til publikum. Labs vil i mange tilfeller være knyttet til dansefestivaler eller andre lokale dansearrangementer.

Nettverksbygging
Nettverket vil møtes regelmessig i forbindelse med de lokale laboratoriene og i keðja Encounters. Nettverket vil utveksle erfaringer fra de lokale laboratoriene og arbeide for å stimulere publiseringen av tekster som diskuterer dans, ved å engasjere allerede eksisterende publikasjonskanaler som aviser, akademisk presse, tidsskrifter, nettsteder og blogger i prosjektet. Nettverket vil også reflektere over mulighetene og utfordringene som digitale og sosiale medier representerer mot tradisjonell kritikk.

Publikasjon / dokumentasjon
En Call for Articles vil støtte produksjon av nye tekster om dans som vil bli publisert i relevante kanaler online og på trykk. Prosjektet vil også gi støtte til oversettelse av de valgte tekstene til engelsk, slik at de kan skrives på originalspråket for å sikre at utviklingen av terminologi i de respektive landene stimuleres og tekstene gis lengre levetid og større lesertall. Evalueringer og dokumentasjon fra de lokale labene vil bli publisert på writingmovment.com, keðja-nettsiden og på nettstedene til de lokale nettverkspartnerne og andre medarbeidere av prosjektet. Prosjektet vil også ende i en katalog: Expeditions in Dance Writing: Writing Movement: 2012-2014.

WM-nettverket på boklansering av katalogen. Fv: Moa Matilda Sahlin, Veera Lamberg,
Sesselja G. Magnusdottir, Maike Maiste, Sigrun Drivdal Johnsen, Ine Therese Berg,
Inta Balode og Kamma Siegumfeldt.

Prosjektets mål

 • En mer reflektert, kritisk og kontinuerlig diskurs om dans i dens forskjellige manifestasjoner.
 • Et nordisk baltisk nettverk av danseskribenter / tenkere / produsenter; varige og sterke partnerskap for organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Norden og Baltikum.
 • Kompetanseheving og synliggjøring av eksisterende danseskribenter og dansemedier.
 • Publisert materiale, online og på trykk – til fordel for både profesjonelle og publikum

Prosjektet ble realisert med støtte fra EUs kulturfond, Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond